Polityka Prywatności

O NAS

Firma Ewopharma AG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, należąca do Grupy Ewopharma jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@ewopharma.pl. 

Główną spółką w Grupie Ewopharma jest Ewopharma AG, Vordergasse 43, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria.

W skład Grupy Ewopharma wchodzi również Ewopharma International, s.r.o., Prokopa Veľkého 52, 81104, Słowacja. Ewopharma International, s.r.o. jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej i poza nią.

DANE OSOBOWE DOSTARCZANE LUB GROMADZONE PRZEZ EWOPHARMĘ AG Sp. z o.o.

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista głównych celów w formie podsumowania, dla których Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zależności od kategorii podmiotów danych, do których się Państwo zaliczają.

Należy pamiętać, że dostęp do danych osobowych jest zarządzany i kontrolowany w ramach Ewopharma AG Sp. z o.o. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie pracownicy Ewopharma AG Sp. z o.o., którzy mają odpowiedni cel dostępu do Pani/Pana danych, np. dane osobowe dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (bezpieczeństwo stosowania leków) mogą być przekazywane do Ewopharma International, s.r.o.

Słowacja, która jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu naszych własnych produktów i która wchodzi w skład Grupy Ewopharma. Mogą również uzyskać do nich dostęp osoby, które zatrudniamy do pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej lub którym jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji zgodnie z prawem lub samozachowawczo (np. oszustwa). Bardziej szczegółowe informacje o celu, podstawie prawnej, okresie przechowywania, ujawnieniach, Pani/Pana prawach do ochrony danych oraz o tym, z kim się kontaktować w sprawie przetwarzania oraz o Pani/Pana prawach, zostaną podane w konkretnych zawiadomieniach o przetwarzaniu, które będą dostępne w momencie zbierania danych lub zostanie powiadomiony przez odpowiedniego pracownika przed przetworzeniem Pani/Pana danych.

Okresy przechowywania danych są różne, a Ewopharma AG Sp. z o.o. oceni przypadki w zależności od samego przetwarzania i ryzyka dla Pani/Pana jako podmiotu danych. Poniżej przedstawiono kilka ogólnych wskazówek. We wszystkich innych sytuacjach dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem, w celu rozstrzygania sporów lub zgodnie ze ścisłymi kryteriami opracowanymi w ramach Programu Ochrony Danych w Grupie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@ewopharma.pl.

Cele przetwarzania danych

Kategorie danych osobowych 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Okres przetwarzania danych 

Udzielenie informacji:

Na potrzeby obsługi Państwa zgłoszenia np. aby odpowiedzieć na pytania, prośby o udzielenie informacji, a także na wszelkie żądania składane za pośrednictwem elektronicznego formularza na naszej stronie internetowej

Dane zawarte w formularzu

Prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Do czasu udzielenia odpowiedzi

Działania niepożądane:

Będąc firmą farmaceutyczną, przechowujemy dane osobowe związane z Państwa zdrowiem, jeżeli przedstawiali Państwo nam swoje doświadczenia z produktem, ponieważ podlegamy przepisom dotyczącym nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (bezpieczeństwa stosowania leków) oraz aby prowadzić profil bezpieczeństwa produktów na terenie UE.

Dane zwarte w zgłoszeniu działania niepożądanego

Obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, a w przypadku danych o szczególnych kategorii np. o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. i RODO

10 lat od wygaśnięcia pozwolenia na wprowadzenie produkt do obrotu

Marketing:

Dostarczanie Państwu zamówionych treści marketingowych i ofert handlowych, w tym za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail/MMS/SMS, które mogą być wysyłane także automatycznie), jeżeli dobrowolnie udzielili nam Państwo zgody na taki cel przetwarzania Państwa danych.

Imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, nr telefonu, adres e-mail)

Prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu bezpośrednim, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na przesyłanie tych informacji na wskazany przez Państwa kanał komunikacji (e-mail, połączenie głosowe, SMS/MMS).

Do czasu cofnięcia zgody na kanał komunikacji, a w przypadku działań marketingowych prowadzonych pocztą tradycyjną lub wizyt przedstawicieli medycznych - do czasu wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Osoby wskazane w umowach jako osoby do kontaktu:

W przypadku pracowników naszych kontrahentów wskazanych w umowach jako osoby do kontaktu dane będą przetwarzane w celu kontaktu w bieżących sprawach, w tym: wykonywania umów pomiędzy nami a kontrahentem, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. przekazywać innych informacje o działalności i możliwych formach współpracy

Dane kontaktowe

Prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Okres przedawnienia roszczeń z umowy 

Możemy także uzyskać Pani/Pana dane osobowe od osoby trzeciej. Osoba trzecia powinna przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych. W przeciwnym razie prosimy o kontakt.

MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

Istnieją przypadki, w których Ewopharma AG Sp. z o.o. będzie zobowiązana do przekazania danych osobowych poza obszar EOG do Ewopharma AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Jeżeli jest to wymagane, Ewopharma AG Sp. z o.o. przekaże takie dane osobowe wyłącznie do kraju, który posiada decyzję wydaną przez Komisję Europejską stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Oznacza to, że jako podmiot danych, przysługuje Pani/Panu podobny standard praw do prywatności w tym kraju odbiorcy, jak w obszarze EOG. W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, stosuje się klauzule wzorcowe, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inne zabezpieczenia, na które w danym momencie zezwoliła Komisja Europejska lub jej przedstawiciel. W przeciwnym razie Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Ewopharma AG Sp. z o.o. nie ujawni Pani/Pana danych osobowych, chyba że będzie mieć ku temu podstawę prawną. W przypadku gdy Ewopharma AG SP. z o.o. zamierza ujawnić Pani/Pana dane osobowe, poinformuje Panią/Pana o tym w momencie ich zbierania za pośrednictwem niniejszej Polityki Prywatności, Pani/Pana zgody, umowy lub innej przekazanej Pani/Panu dokumentacji.

We wszystkich innych sytuacjach dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem, w celu rozstrzygania sporów lub zgodnie ze ścisłymi kryteriami opracowanymi w ramach Programu Ochrony Danych w Grupie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@ewopharma.pl.  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Wszystkie wnioski będą oceniane indywidualnie.

KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ewopharma AG Sp. z o.o. nie będzie żądać danych osobowych, które nie są bezwzględnie konieczne w opinii ich pracowników. W związku z tym w razie nieudzielenia zgody, nie będziemy mieć możliwości skontaktowania się z Państwem. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Gdy ktoś odwiedza witrynę ewopharma.pl, korzystamy z usług stron trzecich, Google Analytics, w celu gromadzenia standardowych danych z rejestrów oraz szczegółowych informacji dotyczących zachowań osób odwiedzających. Do informacji zbieranych przez Google Analytics należy przybliżona lokalizacja (adres IP) oraz przede wszystkim anonimowe dane o ruchu, takie jak informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu 
i język. Nie gromadzimy dodatkowych informacji takich jak wiek, płeć, zainteresowania lub dane bankowe. Dane te przybliżają sposób, w jaki odwiedzający uzyskują dostęp i korzystają z naszej strony internetowej. Są one wykorzystywane, aby poprawić jakość naszych usług i doświadczenia użytkowników. Nie są one wykorzystywane w jakichkolwiek dodatkowych celach, np. aby wykonywać profile osób, które odwiedzają naszą witrynę.

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane pytania/reklamacje oraz sugestie. Po udzieleniu odpowiedzi dane osobowe będą usuwane.

BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych za pomocą fizycznych i/lub elektronicznych środków bezpieczeństwa odpowiednich do wrażliwości danych osobowych.

Chociaż wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Internetu. Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem takich sieci odbywa się na własne ryzyko, ponieważ żadna transmisja internetowa nie jest w 100% bezpieczna ani wolna od błędów. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podejmowania decyzji dotyczących informacji przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zamieszczanych na naszych stronach internetowych.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Za pośrednictwem naszej strony internetowej można uzyskać dostęp do określonych stron internetowych i usług stron trzecich. Ewopharma i/lub Ewopharma AG Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki stosowane na innych stronach internetowych.

Wykorzystanie plików cookie przez Ewopharma AG Sp. z o.o.

Aby przeczytać o plikach cookie używanych przez tę witrynę, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

PREFERENCJA PLIKÓW COOKIE

Aby zmienić preferencje dotyczące plików cookie, kliknij tutaj.

PRAWO DO SKŁADANIA SKARG

Jeżeli uważają Państwo, że nie zostali sprawiedliwie lub odpowiednio potraktowani, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.