Informacje o świadczeniach przekazywanych na rzecz Przedstawicieli Zawodów Medycznych i Organizacji Ochrony Zdrowia – nota metodologiczna

Ewopharma AG Sp. z o.o. jest członkiem szwajcarskiej Grupy Ewopharma AG działającej w branży farmaceutycznej głównie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Partnerami spółki dominującej Ewopharma AG z siedzibą w Schaffhausen są producenci i dystrybutorzy produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków.

Spółka Ewopharma AG Sp. z o.o. prowadzi działalność marketingową  dotyczącą produktów będących w ofercie Grupy Ewopharma AG na rynku polskim. Działania spółki prowadzone z poszanowaniem prawa i wewnętrznych regulacji Grupy Ewopharma AG.

W ślad za rosnącymi oczekiwaniami, aby relacje pomiędzy sektorem farmaceutycznym a pracownikami służby zdrowia były nie tylko etyczne, ale również przejrzyste, Ewopharma AG Sp. z o.o. zgodnie z ustaloną polityką Grupy podjęła decyzję o ujawnianiu wartości świadczeń przekazywanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Przedstawicieli Zawodów Medycznych (PZM) lub Organizacji Ochrony Zdrowia (OOZ) prowadzących praktykę na terenie Polski. Ujawnieniem objęte są świadczenia przekazywane w ramach działań podejmowanych na rzecz promocji produktów Partnerów będących członkami EFPIA.

Informacje ujawniane są do 30 czerwca następnego roku na firmowej stronie internetowej www.ewopharma.pl. Każdy okres sprawozdawczy obejmuje jeden pełny rok kalendarzowy.


Ewopharma AG Sp. z o.o. ujawnia niestepujące informacje o przekazanych świadczeniach:

pełną nazwę lub imię i nazwisko osoby otrzymującej świadczenie

- główny adres prowadzonej działalności medycznej (a jeśli nie prowadzi działalności – adres zamieszkania)

- wartość przekazanych świadczeń w podziale na:

1) darowizny na rzecz OOZ

2) koszty związane ze sponsorowaniem udziału PZM w wydarzeniach m.in.:

    a) opłaty rejestracyjne

    b) koszty podróży i zakwaterowania

3) wynagrodzenie za usługi i konsultacje PZM

    a) opłaty podstawowe za wykonanie świadczenia

    b) opłaty dodatkowe wynikające z umowy (w tym podróż i zakwaterowanie)

4) sponsoring na rzecz OOZ (partycypowanie w kosztach wydarzenia)

5) koszty badań i rozwoju.

 

Świadczenia ujawniane są w kwotach brutto w Złotych Polskich (PLN).

Świadczenia na rzecz PZM lub OOZ przekazywane poza terytorium polski podlegają ujawnieniu wg poniższych zasad:

A. jeśli główne miejsce prowadzenia działalności PZM lub OOZ znajduje się na terenie Polski – ujawnienia dokonuje Ewopharma AG Sp.  z o.o.

B. jeśli główne miejsce prowadzenia działalności PZM lub OOZ znajduje się w kraju, w którym działalność prowadzi spółka z Grupy Ewopharma – ujawnienia dokonuje ta spółka z Grupy Ewopharma,

C. jeśli główne miejsce prowadzenia działalności PZM lub OOZ znajduje się w kraju, w którym żadna ze spółek z Grupy Ewopharma nie prowadzi działalności  – ujawnienia dokonuje spółka przekazująca świadczenie

 

Prawo dotyczące ochrony danych wymaga zgody osób fizycznych na ujawnienie informacji o świadczeniach przekazanych przez spółkę na ich rzecz. Ewopharma AG Sp. z o.o. gromadzi i archiwizuje zgody Przedstawicieli zawodów medycznych na udostępnianie informacji imiennych.

Mimo braku ustawowego obowiązku, Spółka gromadzi i archiwizuje również zgody przedstawicieli OOZ na udostępnianie informacji o przekazanych na ich rzecz świadczeniach.

Informacje o świadczeniach przekazanych osobom lub organizacjom, które nie wyraziły zgody na ujawnienie podlegają ujawnieniu w zestawieniu zbiorczym.

W przypadku pytań dotyczących opublikowanych informacji prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za procedury compliance – Agnieszką Grzelak pod nr tel. +48 22 390 59 03.

 

Warszawa dn. 30.06.2019

 

Świadczenia na rzecz Organizacji ochrony zdrowia przekazane przez Ewopharma AG Sp. z o.o. w roku 2018

Świadczenia na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych przekazane przez Ewopharma AG Sp. z o.o. w roku 2019

Świadczenia na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych przekazane przez Ewopharma AG Sp. z o.o. w roku 2020